بهترين و قوي ترين فلزياب EXP5000

بهترين و قوي ترين فلزياب  که تا به حال ساخته شده است EXP5000 .
با امکانات بسيار زيادکه درصد خطاي کار را به نزديک صفر رسانده است. بين دستگاه هاي موجود بي نقص ترين دستگاه فلزياب است که تا به حال طراحي و ساخته شده است.

ادامه مطلب …